24 August 2016

遗弃

分手的原因
在关系决裂的当下
变得无关重要
毕竟一切已成往事
你离开是事实
我被遗弃也是
我俩的缠绵只留待追忆
我不会怪罪你
也不会迁怒自己
那是你的选择
我爱你
所以我尊重你的抉择
我的感慨只为抚平我的思绪
不为挽回你
不为挽回我们

No comments: